Meer resultaten voor win win lening particulier

 
 
win win lening particulier
De winwinlening een snelle weg naar investeerders?
Hoe veel kan je lenen? Je kan verschillende winwinleningen aangaan. Je kredietverstrekker mag maximaal 50.000 euro uitlenen. In totaal kan je zo tot 200.000 euro verzamelen. De lening loopt acht jaar en je betaalt een jaarlijkse rente van 25%. Hoe pak je zoiets aan? Tot voor kort moest je online een aanvraag indienen waarbij ook de kredietgever zijn of haar gegevens doorspeelde. Maar sinds 2014 verlaagt het platform www.winwinner.be de drempel. De site dient als schakel tussen starters en particulieren. Die laatsten kunnen grasduinen doorheen een lijst met bedrijven die zij willen steunen. Zij hoeven dus niet per se tot je FFF-netwerk te horen. WinWinner zélf een startende onderneming is?
Winwinlening Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bekijk PDF Pagina printen. Laatste revisiedatum 24 jan 17. Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkrediet van 25% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening Kmo-cofinanciering Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep.
Wat is een winwinlening? Delta Lloyd Kapitale Vragen.
Belastingen Ondernemer op 01/06/2011. De winwinlening werd gelanceerd om particulieren aan te moedigen te investeren in startende ondernemingen. Het is een lening waarmee een kredietgever een vriend kennis of familielid met een kmo financieel kan steunen. In ruil voor deze steun ontvangt hij fiscale voordelen. Aanvankelijk was deze lening enkel bestemd voor starters maar sinds 1 januari 2011 werden de regels versoepeld en kunnen alle Vlaamse kmos er een beroep op doen. Een winwinlening is een achtergestelde lening. Dit wil zeggen dat in geval van faillissement van de kredietnemer de kredietgever achteraan in de rij schuldeisers plaatsneemt. De winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De kredietnemer mag een winwinlening enkel gebruiken voor zijn onderneming.
Winwinlening brengt meer op dan kasbon Spaargids.be.
Hij moet het ingehouden bedrag vervolgens doorstorten aan de fiscus en dit ook melden via het aangifteformulier 273. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren dan mag hij de betaalde intresten zelfs aftrekken. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op de markt zou betaald hebben. Voor wie geld leent aan een zelfstandige of een kmo is er zelfs een extra voordeel. Je kunt in dat geval de lening als winwinlening laten noteren bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen www.pmv.eu. Voorwaarde is wel dat de lening een vaste looptijd heeft van 8 jaar en dat ze achtergesteld is.
Win-win lening Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
In elk geval zal de kredietgever dus 30% van het ontleend kapitaal terug ontvangen onder de vorm van een belastingkorting. Opgelet ook al wordt de win win lening fiscaal gestimuleerd de lening is nog steeds onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling van roerende voorheffing. Waar men in België een uitzondering heeft voor de eerste schijf van inkomsten via de rente op een spaarrekening zijn alle intresten op de win win lening onderworpen aan roerende voorheffing 2015 25% 2016 27% 2017 30%. Wanneer de kredietgever en de kredietnemer de maximale rentevoet voor de Vlaamse win win lening zouden overeenkomen ontvangt de kredietgever een netto-rente van 183%. Bezoek de website winwinlening.be voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen. Voorgaand artikel Achtergestelde lening.
Winwinlening.
Die schrappingsbrief moet ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie. Hoe ga je te werk? De Winwinlening is een achtergestelde lening die wordt gesloten tussen een kredietgever particulier en kredietnemer ondernemer/onderneming en die vastgelegd wordt in een akte. Online kan een simulatie worden gemaakt van de meest voor de hand liggende aflossingstabel. U dient de aanvraag van de Winwinlening online in waarna u de akte en aflossingstabel in drievoud afdrukt. Na ondertekening door kredietgever en kredietnemer en binnen de drie maanden na sluiten van de overeenkomst moet het exemplaar van de akte en aflossingstabel bestemd voor Waarborgbeheer via mail of post aan PMV/Z worden verzonden.
Winwinlening Abeka.
Hij of zij kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap.Op datum van de lening moeten deze voorwaarden voldaan zijn. Achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar. Het totale bedrag in hoofdsom dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen kan ten hoogste 50.00000 euro bedragen. Het totale bedrag in hoofdsom dat één kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers kan ten hoogste 100.00000 euro bedragen. De intresten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen. Ze worden berekend door het saldo van de Winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.
Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
We ondervinden connectiviteitsproblemen controleer of u nog een stabiele verbinding heeft met het internet. Uw aanvraag kan niet verwerkt worden door een technisch probleem. Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening. Lees deze pagina voor. Met de Win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Voor particulieren is het een uitstekend instrument om de zaak van een vriend familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. En ondernemingen kunnen met de Win-winlening gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken. Als u als particulier een Win-winlening toekent aan het bedrijf van een vriend familielid of kennis dan krijgt u een jaarlijkse belastingkorting van 225 procent op het openstaande kapitaal.
De Winwinlening.
Wat als het fout loopt? Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen door bvb. faillissement stopzetten van de activiteit edm. of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening geheel of gedeeltelijk niet zal kunnen terugbetalen kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan kan voor 30% worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet. Bij vragen hierover aarzel niet om WinWinner te contacteren. Contact informatie PMVPMV Winwinlening. T 02 229 52 30.

Contacteer ons